ارزش چیزها – صدای امیل دورکیم

    وب سایت نقد جامعه شناختی – رادیو فرهنگ فرانسه، پس از حدود صد سال، یک فایل صوتی از امیل دورکیم، پدرعلم جامعه شناسی، منتشر کرده که دورکیم در طول سه دقیقه پیرامون مسئلۀ قضاوت های ارزشی صحبت می کند. این گفتار با مقدّمه و ترجمه ای از دکتر آرمان ذاکری و شیما کاشی، در قالب ویدئو، در «رسانۀ علوم اجتماعی» و «وب سایت نقد جامعه شناختی» تنظیم و انتشار یافته است.

    نظرتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *